Month: September 2017

ການໄກ່ເກ່ຍຂໍ້ຄັດແຍ້ງທີ່ດິນ

[:en]ປັດຈຸບັນ, ຂໍ້ຂັດແຍ່ງທີ່ດິນແມ່ນບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນຫຼາຍ ໃນ ສປປ ລາວ, ຊຶ່ງສັງເກດຈາກການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຄະດີກ່ຽວກັບທີ່ດິນ ຢູ່ ສານປະຊາຊົນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນໄລຍະຫຼາຍປີທີ່ຜ່ານມາ. ໃນນີ້, ການທີ່ຂໍ້ຂັດແຍ່ງທີ່ດິນຖືກຮ້ອງຟ້ອງໄປທີ່ສານປະຊາຊົນນັ້ນ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ຄູ່ກໍລະນີທັງສອງຝ່າຍຕ້ອງລໍຖ້າ ແລະ ໃຊ້ເວລາໃນການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງເປັນເວລາຍາວນານ ເນື່ອງຈາກວ່າ ບັນຫາທີ່ດິນຕ້ອງປະກອບມີເຈົ້າໜ້າທີ່ຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນເຂົ້າຮ່ວມນຳ. ສະນັ້ນ, ຈະເປັນການດີ ຫຼື ບໍ່ ຖ້າທ່ານສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ດິນຂອງທ່ານໄດ້ໂດຍຜ່ານຂະບວນການຍຸຕິທຳນອກສານ ໂດຍການນຳໃຊ້ທີ່ປຶກສາກົດໝາຍທີ່ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ຊ່ຽວຊານທາງດ້ານກົດໝາຍທີ່ດິນ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຂໍ້ຂັດແຍ່ງທີ່ດິນດັ່ງກ່າວເປັນໄປຕາມຂັ້ນຕອນນອກສານທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ.[:]

×

Hello!

Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us an email to enquiries@mpalawyers.com

× How can we help you?